Το ISO 9001 είναι διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για την διασφάλιση ποιότητας και ποιοτική διαχείριση επιχειρήσεων. Αποτελεί επιχειρησιακό μοντέλο που εφαρμοζόμενο διασφαλίζει την προσδοκώμενη ποιότητα στα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει μία επιχείρηση.
H Eταιρεία τον Ιανουάριο του 2015 ανανέωσε όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001 και ISO 13485 και σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π.ΟΙΚ./1348/2004 ΦΕΚ 32/Β/16.1.2004 περί Διακίνησης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων.