ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ


Το όραμα της εταιρίας «NEPHRODYNAMIC HELLAS A.E.» είναι η καθιέρωσή της στην αγορά με βάση την ικανοποίηση των πελατών της, των προμηθευτών, των συνεργατών, των εργαζομένων, αλλά και του κοινωνικού χώρου που επηρεάζεται από τη λειτουργία της.
Η εταιρεία δεσμεύεται να παρέχει στους πελάτες της υπηρεσίες σταθερής ποιότητας μέσω της εφαρμογής του Σ Δ Π κατά τα πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 13485:2016 και βάσει της Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8/1348/16.1.2004.

Η υλοποίηση της δέσμευσης αυτής επιτυγχάνεται με τις συντονισμένες προσπάθειες της Διοίκησης και του προσωπικού της εταιρείας, μέσω της βέλτιστης οργανωτικής δομής και των διαδικασιών λειτουργίας.

Η Διοίκηση της εταιρείας δηλώνει επίσης ότι δεσμεύεται:


• να γνωστοποιεί σε όλο το προσωπικό την Πολιτική Ποιότητας και τους Ποιοτικούς Στόχους για τα προϊόντα/ υπηρεσίες που παράγει, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι γίνονται κατανοητά και αποδεκτά από όλους
• να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την εφαρμογή της Πολιτικής και της επίτευξης των στόχων ποιότητας
• να μεριμνά συνεχώς για την παροχή των πόρων, που απαιτούνται για την υλοποίηση των στόχων ποιότητας
• να συμμορφώνεται με την Κρατική και Κοινοτική Νομοθεσία στον τομέα των ιατροτεχνολογικών προϊόντων:                            93/42/ΕΟΚ
• να εφαρμόζει τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας σε όλα τα στάδια της κύριας διεργασίας

  Οι αντικειμενικοί σκοποί ποιότητας που έχει θέσει η Διοίκηση της εταιρίας, είναι :


• ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της όσον αφορά τα προϊόντα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες
• συνεχής βελτίωση του Σ Δ Π, των προϊόντων / υπηρεσιών και των λειτουργιών μέσω κατάλληλων βελτιωτικών ενεργειών
• Δημιουργική συνεργασία με τους προμηθευτές και τους συνεργάτες
• Συνεχής παρακολούθηση και εφαρμογή των τεχνολογικών εξελίξεων του κλάδου
• Η αποφυγή των μη συμμορφώσεων
• Η αποφυγή και πρόληψη των παραπόνων πελατών
Οι αντικειμενικοί σκοποί παρακολουθούνται, μέσω των δεικτών και των στόχων ποιότητας, από τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας, τα αρμόδια στελέχη και από την Ανασκόπηση του Σ Δ Π από τη Διοίκηση.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

Τογρίδης Κωνσταντίνος